Договір публічної оферти
м. Одеса
01.09.2021 р.

1. Загальні положення

1.1. Даний документ є публічною офертою ФОП Мальцев Віталій Ігорович, далі — Виконавець, і містить всі істотні умови договору на виконання робіт.

1.2. У разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Замовником, набуває всіх прав і обов'язків, передбачених цим Договором (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті), а Виконавець і Замовник спільно - Сторонами договору оферти.

1.3. Акцептом дійсної публічної оферти є здійснення Замовником повної або часткової оплати послуг відповідно до умов цього договору. З моменту надходження грошових коштів, цей Договір вважається укладеним між Замовником та Виконавцем.

1.4. Акцепт Договору означає, що Замовник, в необхідної для нього міри, ознайомився з умовами цього Договору, що розміщенний за електронною адресою:https://www.maltsev.od.ua/contract

1.5 Цей Договір публічної оферти відміняє дію будь-якого попереднього Договору та є єдиним Договором між Виконавцем та Замовником.

2. Предмет Договору

2.1 Замовник замовляє, а Виконавець виконує роботи (надалі - Роботи), які Замовник оплачує відповідно до умов і в порядку, встановленого цим Договором.

2.2 Роботи, що вказані у Договорі, являє собою виробництво та компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм та супутніх послуг (консультаційні роботи, розробка ідеї, стратегії кампанії, написання сценарію, підбір локацій, знімального реквізиту, кастингу)

3. Вартість робіт та порядок розрахунків

3.1 Вартість Робіт, що надаються Замовнику за цим Договором, визначається у рахунках на оплату.

3.2 Обсяг робіт та дати зазначені у Додатку до цього Договору.

3.3 Додатком до цього Договору може бути як юридично складений документ, який має банківські реквізити та підписи сторін, так і будь-який інший документ, в якому зазначені обсяг, дати та всі умови (ідея, сценарій, локації, знімальний реквізит, умови кастингу, фірмовий стиль, музичне оформлення, тощо), банківські реквізити та підписи сторін.

3.4 Оплата Робіт Виконавця здійснюється у готівковій або безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) робочіх днів з дати рахунку на оплату. У випадку, якщо рахунок на оплату є авансовим, то оплата повинна бути здійснена не пізніше дати початку знімального процесу.

3.5 Оплата за цим Договором здійснюється Замовником у національній валюті України (гривнях).

3.6 Якщо в процесі виконання Робіт за цим договором Сторонами буде визначена необхідність будь-якої зміни умов виконуваних Робіт, необхідність виконання додаткових робіт на вимогу Замовника у порівнянні з узгодженим технічним завданням та кошторисом, то ці роботи оплачуються додатково в окремому рахунку на оплату.

3.7 У разі зупинення Робіт на вимогу Замовника на строки більше ніж 30 (тридцять) календарних днів вартість послуг може бути переглянута Виконавцем, про що Сторонами складається відповідна Додаткова угода до відповідного Додатку.

3.8 Після виконання робіт в повному обсязі, повної оплати ціх робіт та передачі готового матеріалу складається Акт виконаних робіт.

4. Порядок виконання робіт

4.1 Для виконання Робіт, згідно умов цього Договору, Замовник та Виконавець підписують відповідний Додаток(и) до цього Договору, в якому(их) вказуються види робіт та передбачувані строки їх виконання.

4.2 Виконавець приступає до виконання Робіт, вказаних у п. 2.2 цього Договору, винятково після акцепту цього Договору.

4.3 Сторонами погоджено, що обмін інформацією в процесі виконання цього Договору відбувається шляхом направлення повідомлень в робочому чаті в Телеграм уповноваженими особами Сторін.

4.4 Для виконання Робіт, Виконавець має право залучати (покласти виконання на) Третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником за результат відповідних Робіт.

5. Порядок приймання-передачі та оформлення результатів робіт

5.1 Затвердження технічних завдань, сценарію, монтажу та інших подібних матеріалів (в тому числі проміжних), що розробляється Виконавцем за цим Договором (далі - матеріали), з боку Замовника реалізує уповноважена особа Замовника. Відповідь про затвердження або відхилення (з переліком необхідних доробок, змін чи виправлень) будь-яких матеріалів направляється Виконавцю протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Замовником цих матеріалів на затвердження, якщо інші строки не обумовлені Сторонами окремо у відповідному Додатку. У випадку відсутності відповіді, вважається що Замовник затвердив вказані матеріали.

5.2 Сторони погодили, що після затвердження матеріалу (узгодження сценарію), Замовник не має права пред'являти претензії і зауваження. Усі наступні зміни будут розцинюватися як додаткові. У разі внесення Виконавцем виправлень/змін/доповнень в матеріали, Виконавець має право зупинити виконання робіт до дати письмового (електронного) погодження Сторонами збільшення плати за Роботи, що стосуються такого матеріалу, та строки виконання додаткових Робіт.

5.3 У разі наявності зауважень до готового матеріалу Замовник складає ітерацію правок, в якій списком закріплюють перелік необхідних доопрацювань/змін до наданих Виконавцем матеріалів з чітким вказівками щодо хронометражу та певних зауважень із пропозицією до змін.

5.4 Безкоштовне коригування (ітерація правок) може стосуватися змін щодо шрифту, кольору, зображень, черги або крупності відображення знятих сцен та їх хронометражу або інших графічних об'єктів в макеті, але не можуть стосуватися доповнення концепції макету. Доповнення макету відбувається за окремий рахунок.

5.5 Сторони погодили, що підписанням Акту виконаних робіт Замовником затверджує матеріали, які розробляються за цим Договором у ході виконання Робіт. Після підписання Замовник не має права пред'являти претензії та зауваження, висувати вимоги щодо таких матеріалів та їх змісту (в тому числі будь-якого текстового наповнення).

5.6 Непідписання Замовником Акта за відсутності мотивованої відмови у зазначений строк є фактом визнання повного і належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань, а Роботи вважаються виконаними/наданими належним чином (якісно) і прийнятими Замовником без претензій і зауважень. При цьому Сторони згодні, що датою прийняття Робіт вважається дата надання Акта Виконавцем.

5.7 Готовий матеріал в найкращий якості передаєтся Замовнику після складання Акту виконаних робіт шляхом передачі унікального посилання на хмарний ресурс.

6. Права інтелектуальної власності

6.1 Виготовлений за цим Договором у ході виконання Робіт результат таких Робіт є об'єктом інтелектуальної власності, майнові права на такий об'єкт інтелектуальної власності належать/передаються/надаються Замовникові в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

6.2 Результати Робіт та майнові права інтелектуальної власності на такі результати Робіт, що надаються за цим Договором, переходять у власність Замовника винятково з підписанням Сторонами Акта виконаних робіт, складеного по відношенню до таких робіт, за умови оплати в повному обсязі Замовником відповідних робіт.

6.3 Сторони також погоджуються з тим, що як протягом строку дії цього Договору, так і протягом необмеженого періоду після його припинення (незалежно від причин припинення) Виконавець матиме право використовувати об'єкти інтелектуальної власності, створені під час виконання Роботи за цим Договором, (у тому числі об'єкти, що містять знаки для товарів і послуг, логотипи, фірмові найменування Замовника), наступними способами:

6.3.1 розміщувати в портфоліо для подальшого представлення існуючим і/або потенційним клієнтам/партнерам як результат власних авторських розробок;

6.3.2 представляти на різних публічних заходах (наприклад: фестивалях, конкурсах реклами тощо) як власні авторські роботи;

6.3.3 Розміщувати на сайті Виконавця в мережі Інтернет;

6.3.4 Здійснювати інші дії, що ідентифікуються як «демонстраційний показ»; використовувати назву, логотипи, фірмові найменування Замовника у списку своїх клієнтів/партнерів.

7. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

7.1 За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором і чинним законодавством України.

7.2 Сторони будуть прагнути вирішити всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, шляхом переговорів. Якщо вказані суперечки та/або спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.3 Сторони погодили, що Виконавець є спеціалістом виключно у виробництві відео. Виконавець не несе відповідальності за недостовірність і неточність наданої Замовником інформації та/або матеріалів.

7.4 Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне виконання робіт, якщо Замовник не дотримується зі свого боку умов та строків оплати, передання матеріалів, документів та інформації, необхідної для виконання робіт та строків погодження робіт.

7.5 У разі порушення Замовником строків надання інформації, необхідної для виконання робіт, затвердження розроблених та наданих на узгодження Виконавцем матеріалів - Виконавець має право призупинити виконання робіт за відповідним Додатком. Сторони погоджуються, що після повідомлення Виконавцем Замовника:

7.5.1 або строки виконання Робіт переносяться, та при цьому Виконавець не несе відповідальності за порушення раніше встановлених Сторонами строків щодо таких Робіт;

7.5.2 або виконання Робіт припиняється або зупиняється повністю або частково (і при цьому Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцеві вартість виконаних Робіт або їх частин).

7.6 Виконавець має право ініціювати дострокове припинення виконання Робіт за цим Договором та його Додатками за умови письмового (електронного) повідомлення Замовника за 3 (три) робочих дня до дати дострокового припинення виконання Робіт, в разі якщо Замовник систематично (більше трьох разів) порушує вказані в Договорі або у відповідному Додатку зобов'язання, не дотримується строків оплати, надання інформації, порушує правила ділового спілкування (ненормативна лексика по відношенню до учасників бесіди, загрози, переслідування) строки затвердження сценарієв, кастингу або в разі здійснення винних дій чи бездіяльності, що перешкоджає належному наданню послуг Виконавцем тощо. При цьому сума внесених коштів не повертається.

7.7 У разі порушення Замовником строків оплати Робіт за цим Договором та його Додатками, або інших платежів за цим Договором та/або відповідними Додатками до нього, крім сплати суми боргу, Виконавець має право вимагати у Замовника сплати пені в розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення оплати.

7.8 У разі порушення Виконавцем строків виконання Робіт за цим Договором та його Додатками, крім виконання робіт, Замовник має право вимагати у Виконавця сплати пені в розмірі 0,5% від суми угоди за кожен день прострочення виконання Робіт.

7.9 Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за будь-які порушення домовленностей, що привели до фінансових збитків Виконавця (робота знімальної групи, сторонніх підрядників, оренди локацій, реквізиту) та має відшкодувати ці збитки в повному обсязі:

7.9.1 Зміна дати зйомки менш ніж за 24 години до її початку;

7.9.2 Несвоєчасне надання необхідного реквізиту, доступу до локації Замовника, відсутності акторів зі сторони Замовника, що призвело до неможливісті проведення зйомок.

7.10 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання умов цього Договору.

7.11 Сторони погодили, що у разі виникнення протиріч Договору та Додатку(ків) до цього Договору, набуває чинності умови останнього Додатку до цього Договору.

8. Строк дії Договору

8.1 Цей Договір вступає в силу з дати акцепту Договору (п. 1.3 цього Договору) та діє до повного виконання Сторонами всіх зобов'язань за цим Договором шляхом складання Акту виконаних робіт (п. 3.8 цього Договору).

8.2 Строк виконання робіт зазначений у Додатках до цього Договору.

9. Умови звільнення від відповідальності

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно з'явилося наслідком незалежних від їх волі обставин, в тому числі: стихійного лиха, пожежі, повені, землетрусів, воєнних дій, цивільних безладів, страйків. При виникненні зазначених обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини.

9.2 Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, зобов'язана повідомити про настання або припинення обставин непереборної сили за допомогою електронного повідомлення негайно, однак не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту їх настання або припинення. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них у майбутньому і не звільняє від відповідальності за цим Договором.

10. Умови конфіденційності

10.1 Кожна Сторона зобов'язана зберігати конфіденційність щодо Інформації, що не підлягає розголошенню, якою Сторони обмінюються в ході виконання цього Договору, а саме:

10.1.1 Інформація щодо умов Договору, строків, обсягу Робіт.

10.1.2 Інформація, стосовно організаційної структури компанії Замовника, складу, посад, особ, що приймають рішення.

10.1.3 Інформація, щодо ідеї, умов, строків рекламної кампанії та будь-яких подальших взаємодій Замовника з предметом Договору.

10.1.4 Інформація про унікальні особливості продукту/товару/послуги, які не є публічними.

10.2 Інформація, на яку не поширюється дія цієї статті:

10.2.1 інформація, що визначена законодавством як відкрита інформація або як така, що не є комерційною таємницею, конфіденційною інформацією, інформацією з обмеженим доступом;

10.2.2 інформація, що є або стала загальновідомою не у зв'язку з неправомірними діями якої- небудь зі Сторін, у зв'язку з належним виконанням Стороною своїх зобов'язань, встановлених цим Договором і/або чинним законодавством України;

10.2.3 інформація, розкриття якої необхідно у зв'язку з вимогами законодавства або з вимогами, встановленими в результаті судового або адміністративного процесу або будь-яким судовим, урядовим, законодавчим актом. Сторони домовились повідомляти одна одній про настання таких випадків протягом 3 (трьох) робочих днів.

10.2.4 Інформація, яка не розкриває своєї суті в повному обсязі такі як, публікації в соціальних мережах, з контексту яких не можливо встановити обставини порушуючи п. 10.1 цього Договору.

10.3 Будь-які додаткові умови конфіденційності можуть бути вказані у Додатку до цього Договору.

11. Адреса та банківські реквізити Виконавця:

ФОП Мальцев Віталій Ігорович

65025, м. Одеса, вул. Ген. Бочарова, 43, кв. 137

РНОКПП: 3229410055

р/р UA413220010000026004300070270 в АБ «Універсал Банк